Owocem zaś Ducha jest...

MENU

Odliczanie czas zacz??!

Data publikacji: 2018-07-16 Godzina: 18:15:00

Dzie?? dobry Zieloni Pielgrzymi! Za nieca??y miesi?c znów si? spotkamy, by wyruszy? na Jasn? Gór? do Maryi, naszej Matki. Powoli trzeba zacz?? si? przygotowywa?! Ka??dy ma jakie?? oczekiwania wobec tego czasu, ale jedno jest pewne, nawet, je??li rzeczywisto??? oka??e si? inna, to znaczy, ??e b?dzie o wiele lepsza (po Bo??emu), bo Bóg daje wi?cej ni?? chcemy i ni?? si? spodziewamy. Macie ju?? intencj?, z któr? b?dziecie pod???a? pielgrzymim szlakiem do Cz?stochowy i któr? chcecie, aby Maryja przedstawi??a Jezusowi?

 

Jak co roku, czeka na nas wiele ??ask Bo??ych podczas w?drowania: Eucharystia, S??owo Bo??e, wspólna modlitwa, konferencje, du??o rado??ci i chwile ciszy, ??piew, siostra i brat w naszej grupie, pogodne wieczory. Na pewno b?dzie fantastycznie. Módlmy si? ju?? teraz w intencji pielgrzymki, ??eby??my mogli w?drowa? bezpiecznie, by by??a dobra pogoda, w intencji organizatorów i wszystkich uczestników rekolekcji w drodze: pomara??czowych, niebieskich, zielonych, ??ó??tych i czerwonych. Pro??my o otwarcie na Ducha ??wi?tego, o rozpoznawanie Jego natchnie?? i pój??cie za nimi, bo przecie?? tegoroczne has??o pielgrzymki brzmi: „Prowadzeni przez Ducha ??wi?tego”.

 

Ksi?dz Piotr pewnie ju?? my??li o tym, co chcia??by nam powiedzie? na konferencjach, Porz?dkowi przygotowuj? si? na kursach do bezpiecznego prowadzenia naszej grupy, Muzyczni na pewno s? w trakcie tworzenia ??piewnika i ?wiczenia ??piewu, Kwatermistrzowie my??l? jak usprawni? znajdowanie noclegów, ?ukasz na pewno przygotowuje ju?? zielone flagi i mo??e jeszcze co??…, Techniczny szuka kolumny i my??li jak u??atwi? ??ycie grupie muzycznej, wi?c jak zwykle du??o si? dzieje. A co u Was Zieloni? Kto si? w tym roku wybiera na pielgrzymkowy szlak? Zach?camy do komentowania :)

Ola

 

Komentarze:
Skomentuj:
Wiadomość
Autor:
Powrót