Owocem zaś Ducha jest...

MENU

Podzi?kowania dla Zielonych!

Data publikacji: 2015-08-12 Godzina: 10:17:36

Kochani Zieloni! 

Czas naszego wsp??lnego tegorocznego pielgrzymowania dobieg?? ko??ca. Mamy nadziej?, ??e tak jak i my b?dziecie dobrze wspomina? te pi?? cudownych dni. Chcemy na zako??czenie tego szczeg??lnego czasu podzi?kowa?:

 Przede wszystkim Panu Bogu i Matce Naj??wi?tszej za mo??liwo??? bezpiecznego pielgrzymowania, za pi?kn? pogod? (ten, kto si? modli?? o pogod?, to troszeczk? przesadzi???? ale nie ma co narzeka?!) i ich opiek? na naszym szlaku!

Ksi?dzu Piotrowi ?? za bycie tak wspania??ym przewodnikiem grupy zielonej! Za to, ??e postanowi?? r??wnie?? w tym roku prowadzi? swoje zielone owieczki do Maryi! Za wspania??e konferencje przybli??aj?ce nam tajemnice spowiedzi i pi?? warunk??w dobrej spowiedzi. Za Jego dobre s??owo, u??miech, rado??? kt??r? zara??a?? na odleg??o??? pi?ciu kilometr??w, za to ??e by?? razem z nami zawsze! By?? tak naprawd?!                                   

Mamy nadziej?, ??e za rok r??wnie?? p??jdzie z nami!  

 

 

S??u??bie porz?dkowej ?? kt??ra dba??a o nasze bezpiecze??stwo dos??ownie na ka??dym kroku! Ci m??odzi, przystojni m???czy??ni mimo tak wspania??ej pogody musieli ca??y czas zachowa? trze??wo??? umys??u, podejmowa? szybkie i w??a??ciwe decyzje! 

Dzi?kujemy Wam za to! 

 

 

 

 

S??u??bie Muzycznej, kt??ra umila??a nam czas marszu ka??dego dnia! Osobom graj?cym, ??piewaj?cym, m??wi?cym za wspania??? pos??ug? i po??wi?cenie! W tak? pogod? ci???ko by??o czasami i???, a Wy szli??cie, ??piewali??cie, grali??cie i niejednokrotnie podnosili??cie nas na duchu! Jeste??cie niesamowici! 

 

 

 

 

S??u??bie Baga??owej ?? silnemu Mateuszowi, kt??ry pomaga?? nam z naszymi torbami! Po ca??ym dniu maszerowania musia?? znale??? jeszcze troch? si??y i z u??miechem na twarzy pomaga?? nam odszuka? nasze baga??e! 

Dzi?kujemy za pos??ug?! 

 

 

 

 

 Ka??dej Siostrze, Ka??demu Bratu?? Za to ??e po raz kolejny stworzyli??my wsp??lnie 

nasz? pielgrzymkow?, wspania??a, zielon? Rodzin?! Za wszystkie rozmowy, u??miechy, 

podanie ??yka wody, dobre s??owo! Dzi?kujemy! 

Kochani Zieloni, mimo tego ??e pielgrzymka dobieg??a ko??ca nasze pielgrzymowanie jeszcze 

si? nie ko??czy. Wracamy do obowi?zk??w ??ycia codziennego ale z na??adowanymi 

akumulatorami! Ju?? dzi??, serdecznie zapraszamy na spotkanie po Mszy wieczornej w parafii 

??w. J??zefa w O??wi?cimiu! Wi?cej informacji podamy wkr??tce! 

A za rok, niech nas znowu b?dzie wi?cej! I to zadanie dla ka??dego z nas! 

Do zobaczenia!

Komentarze:
Skomentuj:
Wiadomość
Autor:
Powrót